Manual IBM Notes

คู่มือการเปิดใช้งานระบบ Mail IBM Notes 9.0.1 (Lotus Notes) ครั้งแรก สำหรับผู้ใช้งาน

ในเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธี ขั้นตอนการใช้งานบนระบบเมลบนเว็บบราวเซอร์ โดยไม่ต้องอาศัยการทำงานบน Notes Client