Manual IBM Notes

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ IBM iNotes ครั้งแรกสำหรับผู้ใช้งาน

คู่มือนี้ ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการบนเว็บบราวเซอร์ และวิธีการล็อคอินเข้าสู่ระบบ