Fortigate firewall


FortiGate คือ โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยที่มาในรูปแบบ Box Appliance หรือที่เรารู้จักกันว่า Firewall แต่ FortiGate ได้ถูกพัฒนาความสามารถ ให้เหนือกว่า Firewall ทั่วไป เราจะเรียกมันว่า “Next Generation Firewall” (NGFW)

FortiGate คือ โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยที่มาในรูปแบบ Box Appliance หรือที่เรารู้จักกันว่า Firewall แต่ FortiGate ได้ถูกพัฒนาความสามารถ ให้เหนือกว่า Firewall ทั่วไป เราจะเรียกมันว่า “Next Generation Firewall” (NGFW)

Fotigate Firewall

โดยตัว FortiGate นั้น จะสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้ที่ไม่หวังดีได้มากยิ่งขึ้น เช่น
– ระบบ Network Firewall
– ระบบ Intrusion Prevention System ที่จะคอยตรวจสอบ Package ขาเข้า-ขาออกที่ผิดปกติ และหยุดการโจมตีก่อนที่จะเกิดขึ้นได้
– ระบบ Antivirus & Spam
– ระบบ VPN
– ระบบกรองข้อมูล
– ระบบ Load Balance
– ระบบสร้าง Report ของผู้ใช้งานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลระบบ

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ