IBM Connections


Lotus Connections จะช่วยให้ผู้คนแชร์ความคิดเห็นร่วมกัน, ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและตัวเราเอง

IBM Connections เดิมชื่อ Lotus Connections เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างชุมชนเครือข่ายออนไลน์เพื่อให้ผลักดันแรงในการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่ง ที่จะช่วยจัดเก็บและรวบรวมเรื่องราวที่ตนเองสนใจสร้างเป็นโฮมเพจส่วนตัว และถ่ายทอดความเข้าใจให้กับผู้คนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้ง่ายขึ้น Lotus Connections จะช่วยให้ผู้คนแชร์ความคิดเห็นร่วมกัน, ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและตัวเราเอง

IBM Connections

IBM Connections ได้นำเอาเทคโนโลยี Web 2.0 มาสร้างเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างเครือข่ายธุรกิจออนไลน์ขึ้น ผู้คนอาจจะเคยใช้งานในลักษณะนี้กันบ้างแล้ว ซึ่งอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เคยใช้บริการ อย่างเช่น HI5, Facebook, Twitter เป็นต้น Lotus Connections จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำผู้คนมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างในองค์กรและภายนอกองค์กร เพราะคนเราเชื่อว่า การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนได้ง่ายขึ้น Lotus Connections คือ สิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพราะจะช่วยให้ผู้คนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นสังคม เพื่อทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ และแชร์ข้อมูลเรื่องส่วนตัวที่ตนเองสนใจมากที่สุดผ่านผู้คนทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความบันเทิงให้กับผู้คนได้มากทีเดียว

ส่วนประกอบของ IBM Connections มีดังนี้
Homepage โฮมเพจแสดงข้อมูลเครือข่ายสังคมของคุณ
Profiles ค้นหาผู้คนผ่านเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการพบ
Communities แชร์พื้นที่การทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้ทำงานร่วมกันในเรื่อที่ตนเองกำลังสนใจ
Blogs บริการเขียนเรื่องราวและสร้างบล็อกเป็นของตัวเอง เพื่อโชว์ความคิดของคุณ และเรียนรู้ความคิดจากคนอื่น ๆ มากขึ้น
Bookmarks ข่วยบันทึก, แชร์ และค้นหา Bookmarks ที่ตนเองสนใจ
Activities เครื่องที่ช่วยบริหารจัดการงาน เพื่อให้กลุ่มคนได้ทำงานร่วมกันกับโครงการเฉพาะด้านได้
Files จัดเก็บรวมรวมข้อมูลไว้ใน Library เพื่อที่จะะสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกัน และจัดการแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง
Wikis ระบบสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารมาแชร์ร่วมกัน
Tags สามารถติดข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรและผู้คนของคุณ
Microblogs เขียนบอกสถานะของตนเองให้กับคนอื่นได้ทราบ (เช่นเดียวกับ Twitter)

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ