Ignitenet


IgniteNet  ผลิตสินค้าในส่วนของ Network ในหลายๆ ชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point), Switch, PoE Switch ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ ยิงสัญญาณ ระยะไกล ในลักษณะ Point-To-Point ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมด จะสามารถใช้งานได้ใน 2 ลักษณะ ด้วยกัน คือ แบบ Stand Alone และแบบ Cloud Management

ในส่วนแบรนด์ของ IgniteNet ก็จะผลิตสินค้าในส่วนของ Network ในหลายๆ ชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point), Switch, PoE Switch ไปจนกระทั่งอุปกรณ์ ยิงสัญญาณ ระยะไกล ในลักษณะ Point-To-Point ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมด จะสามารถใช้งานได้ใน 2 ลักษณะ ด้วยกัน คือ แบบ Stand Alone และแบบ Cloud Management ซึ่งจะเป็นการรวบรวมทุกอุปกรณ์อยู่ในศูนย์กลางและสามารถการควบคุมตั้งค่าสั่งการตรวจสอบได้จากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ผ่าน Service Cloud ของทาง IgniteNet เอง

Symantec Endpoint Protection

เนื่องจากในปัจจุบันนั้น เรามักพบปัญหามากมายในการ ตั้งค่าหรือใช้งานอุปกรณ์ Network เพราะอุปกรณ์มากมายไม่สามารถ Manage ได้นั่นเองและในส่วนของอุปกรณ์ที่สามารถ Manage ได้แล้วนั้น ก็มีราคาที่สูงเกินกว่าจะเข้าถึงได้ในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง นอกจากนั้นยังอาจต้องเสียเงินเพิ่มเติมในส่วนของ Limit หรือ License ต่าง ๆ ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงในแต่ละอุปกรณ์อีกด้วย IgniteNet

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ