ISO


INASSOFT ISO Management System (ISO) โปรแกรมระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน เป็นโซลูชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดารงานธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9002:2008

INASSOFT ISO Management System (ISO) โปรแกรมระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน เป็นโซลูชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดารงานธุรกิจให้ได้รับมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9002:2008 ซึ่งเป็นโซลูชันที่พัฒนาขึ้นมานั้น ได้มุ่งเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังทำให้สามารถติดตามและตรวจประเมินงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเอื้ออำนวยความสะดวกในการวางแผนงาน การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในธุรกิจของท่านได้ INASSOFT ISO ประกอบไปด้วย 8 โซลูชันด้วยกัน ทุก ๆ ระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตามประ้เมิน ตรวจสอบ และอนุมัติงานต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและต้นทุนขององค์กร 1. ISO Audit Management 2. ISO Document Management 3. ISO Form Management 4. ISO Incident Management 5. ISO Record Management 6. ISO Schedule Management 7. ISO Training Management 8. ISO Work Instruction

หมวดหมู่:
ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์
บริษัท
ข้อความ