IBM Organizational Unit

ขั้นตอน วิธีการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ผู้ใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบ

คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยน Organization Unit (OU) ของผู้ใช้งาน ถ้าหากมีการย้ายแผนกในการทำงาน