IBM User Deletion

ขั้นตอน วิธีการลบ ผู้ใช้งาน (User) สำหรับผู้ดูแลระบบ

คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงการลบผู้ใช้งาน (User) ที่ลาออกจากองค์กร เพื่อเพิ่มพื้นที่ดิสก์ และลบทั้งข้อมูลอีเมลออกจาก Server ของผู้ใช้งาน ถ้าหากมีการย้ายแผนกในการทำงาน